کارتریج Samsung

کارتریج لیزری رنگی:

کارتریج لیزری رنگی 406
سازگار با دستگاه های(clp360/3305/slc460fw/365/clx3305w)

کارتریج لیزری رنگی 407
سازگار با دستگاه های(clp30,clx318)

کارتریج لیزری رنگی 409
سازگار با دستگاه های(clp-310/315,clx-317fn/317s)

کارتریج لیزری رنگی 504
سازگار با دستگاه های(sl-c1810w/1860fw,clx4195n,clp415)

کارتریج لیزری رنگی p4072c
سازگار با دستگاه های(clp-320/325series/clx-318series)

کارتریج لیزری سیاه و سفید:

کارتریج لیزری 101
سازگار با دستگاه های (scx3400/3405fh/340sw,ml2165/2160/2168/2165w,sf760p)

کارتریج لیزری 109
سازگار با دستگاه های (scx-4300)

کارتریج لیزری 203L
سازگار با دستگاه های (SL-M3320/3820/4020/3370/3870/4070/3320/3820/4020/3370/3870/4070)

کارتریج لیزری 707
سازگار با دستگاه های  (K 2200, K2200ND)

کارتریج لیزری 4100
سازگار با دستگاه های (SCX-4100)

کارتریج لیزری 103
سازگار با دستگاه های (ml2950,scx-4729series)

کارتریج لیزری 111
سازگار با دستگاه های (M2022/2020/2021/2070/2071)

کارتریج لیزری 205
سازگار با دستگاه های  (ML3310 series,3710D,3710 series,scx4833series,5637series)

کارتریج لیزری 1610
سازگار با دستگاه های (ML-1610/1615/1620/1625)

کارتریج لیزری 4200
سازگار با دستگاه های (scx-D4200A)

کارتریج لیزری 104
سازگار با دستگاه های (ml1665/1660/3200/1675/1667/3217)

کارتریج لیزری 116
سازگار با دستگاه های (sl2625/2626/2825/2826,M2675/2676/2875/2885)

کارتریج لیزری 208
سازگار با دستگاه های  (CLX-5835 fn, CLX 5635FN)

کارتریج لیزری 1710
سازگار با دستگاه های (ML 1410/1500/1510/1710 series)

کارتریج لیزری 4216
سازگار با دستگاه های (scx-4016/4116/4214/4216,sf565p/750/755p)

کارتریج لیزری 105
سازگار با دستگاه های (ml2525/1915/2580,scx4600/4623,sf650)

کارتریج لیزری 117
سازگار با دستگاه های(scx-4650/4655)

کارتریج لیزری 209
سازگار با دستگاه های  (SCX- 4824FN, SCX4828)

کارتریج لیزری 2010
سازگار با دستگاه های (ML 2510/1010/1570/2571)

کارتریج لیزری 4521
سازگار با دستگاه های (scx-4521F/4521FG)

کارتریج لیزری 108
سازگار با دستگاه های (ML-1640/ 2240)

 

کارتریج لیزری 119
سازگار با دستگاه های(ml1610/1615/1620/1625/2010/2015/2020/2510/2570/2571)

کارتریج لیزری 560
سازگار با دستگاه های (SCX-4016, SCX-4116)

کارتریج لیزری 2850
سازگار با دستگاه های ( ML_D2850B)

کارتریج لیزری 5100
سازگار با دستگاه های (ML-5100/5100p/515/530/531p)

چطور میتونم کمکتون کنم
Send via WhatsApp