کارتریج HP

کارتریج لیزری رنگی:

کارتریج لیزری رنگی 124A
سازگار با دستگاه های (CM1015/1017/1600/2605/2600)

کارتریج لیزری رنگی 131A
سازگار با دستگاه های (M251/276/pro260)

کارتریج لیزری رنگی 305A
سازگار با دستگاه های (M475/351)

کارتریج لیزری رنگی 507A
سازگار با دستگاه های (M551)

کارتریج لیزری رنگی 125A 
سازگار با دستگاه های( cp1518/1515n/1312/1215)

کارتریج لیزری رنگی 201A
سازگار با دستگاه های (M252،MFP M277)

کارتریج لیزری رنگی 307A
سازگار با دستگاه های (CP5225)

کارتریج لیزری رنگی 508A
سازگار با دستگاه های (M552,M553)

کارتریج لیزری رنگی 126A
سازگار با دستگاه های  ( CP 1025 / CP 1025 nw )

کارتریج لیزری رنگی 202A
سازگار با دستگاه های (M254،MFP M280/281)

کارتریج لیزری رنگی 312A
سازگار با دستگاه های (MFP M476)

کارتریج لیزری رنگی 641A
سازگار با دستگاه های (4600/4610/4650)

کارتریج لیزری رنگی 128A
سازگار با دستگاه های( cp1215/1515/1518/1312mfp)

کارتریج لیزری رنگی 203A
سازگار با دستگاه های (M254،MFP M280/281)

کارتریج لیزری رنگی 410A
سازگار با دستگاه های (M452/477)

کارتریج لیزری رنگی 648A
سازگار با دستگاه های (CP4025/4525)

کارتریج لیزری رنگی 130A
سازگار با دستگاه های( pro MFP M126/pro MFP M127)

کارتریج لیزری رنگی 304A
سازگار با دستگاه های (CP2025،CM2320)

کارتریج لیزری رنگی 504A
سازگار با دستگاه های (CP3525/CM3530)

کارتریج لیزری رنگی 650A
سازگار با دستگاه های (CP5525)

کارتریج لیزری سیاه و سفید:

کارتریج لیزری 05A
سازگار با دستگاه های (2035/2055)

کارتریج لیزری 13A
سازگار با دستگاه های (1300/3330)

کارتریج لیزری 26A
سازگار با دستگاه های (402/426)

کارتریج لیزری 36A
سازگار با دستگاه های (1120/1122/1505)

کارتریج لیزری 53A
سازگار با دستگاه های (2014/2015/2727)

کارتریج لیزری 78A
سازگار با دستگاه های (1566/1606)

کارتریج لیزری 90A
سازگار با دستگاه های (601/602)

کارتریج لیزری 06A
سازگار با دستگاه های (6L,5L)

کارتریج لیزری 15A
سازگار با دستگاه های (1200)

کارتریج لیزری 29X
سازگار با دستگاه های (5100)

کارتریج لیزری 42A
سازگار با دستگاه های (4250)

کارتریج لیزری 55A
سازگار با دستگاه های (p3015 series)

کارتریج لیزری 79A
سازگار با دستگاه های (M12)

کارتریج لیزری 92A
سازگار با دستگاه های (1100)

کارتریج لیزری 10A
سازگار با دستگاه های (2300)

کارتریج لیزری 16A
سازگار با دستگاه های (5200)

کارتریج لیزری 30A
سازگار با دستگاه های (M227/203)

کارتریج لیزری 44A
سازگار با دستگاه های (M15/16,MFP 28/29)

کارتریج لیزری 59A
سازگار با دستگاه های (M404 series,m428)

کارتریج لیزری 80A
سازگار با دستگاه های (401/425)

کارتریج لیزری 93A
سازگار با دستگاه های (706/709)

کارتریج لیزری 11A
سازگار با دستگاه های (2410/2420/2430)

کارتریج لیزری 17A
سازگار با دستگاه های (130/126)

کارتریج لیزری 32A
سازگار با دستگاه های (M118/149/227/230)

کارتریج لیزری 49A
سازگار با دستگاه های (1320/3390)

کارتریج لیزری 61A
سازگار با دستگاه های (4100)

کارتریج لیزری 85A
سازگار با دستگاه های (1102/1212/1217/1132)

کارتریج لیزری 12A
سازگار با دستگاه های (1010/1018/1020)

کارتریج لیزری 19A
سازگار با دستگاه های (102/104/130/132)

کارتریج لیزری 35A
سازگار با دستگاه های (1005/1006)

کارتریج لیزری 51A
سازگار با دستگاه های (3005)

کارتریج لیزری 64A
سازگار با دستگاه های (4015/4014)

کارتریج لیزری 87A
سازگار با دستگاه های (M527/506/501)

کارتریج جوهرافشان:

کارتریج جوهرافشان 130
سازگار با دستگاه های (7400/7200/2350/1500/2600)

کارتریج جوهرافشان 63
سازگار با دستگاه های (4650/3830/4520/3632/3630/2132/2131/1112/1110/2130)

کارتریج جوهرافشان 932-933
سازگار با دستگاه های (7110/7610/7510/6700/6600/6100)

کارتریج جوهرافشان 21-22
سازگار با دستگاه های (D1360/3920/3940/1460/1550/1560/2360/2460/f370/f380/f2120/2179/2180/2235/2275/2276/2280/4185/4355/3606/3608/5508/1410)

کارتریج جوهرافشان 122-123
سازگار با دستگاه های (2130)

 

کارتریج جوهرافشان 901
سازگار با دستگاه های (j4524/4535/4580/4624/4660/4680/4500)

کارتریج جوهرافشان 121
سازگار با دستگاه های (D1663/2563/5563/f2423/2483/2493/4213/4275/4283/4583/4683/4783)

کارتریج جوهرافشان 141
سازگار با دستگاه های (D4263/4363/j5783/j6413/c4283/4483/4583/5283)

چطور میتونم کمکتون کنم
Send via WhatsApp